Tag: Red Cockscomb

หงอนไก่สีแดง

28/03/2022 By Chic 0

หงอนไก่สีแดง, สร้อยทอง, สร้อยไก่ , ซิโลเซีย ( Red Cockscomb ), ( Celosia ) …อยู่ในวงศ์ Amaranthaceae เช่นเดียวกับบานไม่รู้โรย และผักโขม …