Tag: คัมภีร์เหมียวกล่าวไว้ว่า

แมวแก่กินหญ้าอ่อน

03/03/2022 By Chic 0

แมวแมนๆๆ “ แมวแก่กินหญ้าอ่อน “ 😽 …🌱🌱🌱🌱 …เอิ่ม … แอบเห็นเลย์ไปกินหญ้า …เป็นไรอ่ะ อร่อย หรือว่าไม่สบาย 😳🤔 …

แมวแมนๆๆ อยากเป็น แมวกล่อง 🎁…

19/01/2022 By Chic 0

คัมภีร์แมวกล่าวไว้ว่า ผลการวิจัย Marilyn Krieger ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมแมว กล่าวว่า …สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตมีสัญชาติญาณในการซ่อนตัว หรือถอยหนีที่แตกต่างกัน …